תקנון ותנאי שימוש

 1. האתר goldenshave.co.il (להלן:”האתר) נמצא בבעלותה הבלעדית של חברת גולדן שייב ישראל בע”מ מרח’ הזוהר 43, חיפה. (להלן:”חברת גולדן שייב בע”מ”).
 2. תנאי השימוש, התקנון ומדיניות הפרטיות באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
 3. כלל השירותים המוצעים באתר כפופים ומותנים בהסכמת המשתמשים ו/או הגולשים באתר, כאמור בתקנון ותנאי שימוש וכן בהתאם למסמך מדיניות הפרטיות המפורסם והמתעדכן מעת לעת, באתר.
 4. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש ו/או הגולש, כי קרא את כל האמור במסמך זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בכל עמוד אחר באתר.
 5. המשתמש מסכים בהסכמה בלתי חוזרת ויסודית לספק האינטרנט שלו ו/או לכל צד ג’ למסור לידי חברת גולדן שייב בע”מ את פרטיו האישים והנכונים ואת דרכי ההתקשרות עימו מייד עם דרישתה הראשונה.
 6. בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים כדלקמן:
   1. “מידע” ו/או “תכנים”- כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרט ו/או פרטים המוצגים באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לחברה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ”ל או כל ריכוז תכנים דיגיטאליים בדרך שיש בה בכדי ליצור ייחודיות כלשהי.
   2. “החברה” – חברת גולדן שייב ישראל בע”מ מרח’ הזוהר 43, חיפה ו/או אדם ו/או גוף ו/או חברה מטעמם המפעיל את האתר.
   3. “משתמש” ו/או “גולש” – לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר מכל מכשיר ו/או מכשיר נייד ו/או כל כלי גישה אחר לאתר.
   4. “התקנון” – לרבות תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות.

 

 1. זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג’ כלשהו.
 2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש במידע ובשירותי האתר, לרבות עיון בלבד, בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.
 3. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את חברת גולדן שייב בע”מ בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון, תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו ו/או ע”י כל שימוש אחר בו עושה המשתמש באתר.
 4. במקרה של הפרת הוראות תקנון, תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת חברת גולדן שייב בע”מ, שיהיה הסכום המקסימילי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום הסטוטוטרי הגבוה מבינהם, לפי העניין ובהתאם לזמן ביצוע ההפרה.
 5. ידוע למשתמש, כי חברת גולדן שייב בע”מ רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ו/או לכל צד שלישי, ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.
 6. חברת גולדן שייב בע”מ תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לרשויות האכיפה ו/או לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.
 7. חברת גולדן שייב בע”מ תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות האתר ו/או הפורומים, ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי חברת גולדן שייב בע”מ בעניין זה.
 8. השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS-ISשמסכים בזאת, כי חברת גולדן שייב בע”מ לא תהא אחראית כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
 9. באתר מתפרסם מעת לעת מידע בעל אופי כלכלי. אם ברצונו של הגולש ו/או המשתמש להשתמש במידע זה, עליו לבדוק את המידע ולאמתו בטרם השימוש. חברת גולדן שייב בע”מ לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש ו/או הגולש בלבד.
 10. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שחברת גולדן שייב בע”מ פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
 11. המשתמש מסכים בזאת כי הוא מודע לכך שחברת גולדן שייב בע”מ אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, ולא יהיו למשתמש כל טענה בשל כך כלפי חברת גולדן שייב בע”מ ו/או כל צד שלישי.
 12. חברת גולדן שייב בע”מ, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד או שלא במתכוון על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

 

תנאי שימוש

 1. חברת גולדן שייב בע”מ רשאית להשמיש את האתר כחנות לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ומחוצה לה.
 2. חברת גולדן שייב בע”מ רשאית לאפשר למשתמש לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת גולדן שייב בע”מ וממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל ומחוצה לה.
 3. מיד לאחר ביצוע רכישה רשאית חברת גולדן שייב בע”מ לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, רשאית חברת גולדן שייב בע”מ לתת הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במסד הנתונים של חברת גולדן שייב בע”מ.
 4. המשתמש מצהיר, כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד המשתמש להיכלל ברשימת לקוחות חברת גולדן שייב בע”מ, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של חברת גולדן שייב בע”מ ו/או מי מטעמה.
 5. מובהר בזאת כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את חברת גולדן שייב בע”מ ו/או הספקים. הרישום שנרשם בממסד הנתונים של חברת גולדן שייב בע”מ יהווה ראיה סופית וחלוטה לנכונות הפעולות.
 6. חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה אך רשאית חברת גולדן שייב בע”מ לדרוש את התמורה בכל דרך אחרת, לרבות אך לא רק, בהעברה בנקאית, בהמחאה בנקאית ו/או בכל דרך אחרת לשיקול דעתה של חברת גולדן שייב בע”מ.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. המשתמש מסכים, כי במקרה כזה יהא מחוייב כלפי החברה, בעוד כלפי החברה פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י המשתמש. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או החברה זכאים לבטל את ההזמנה ו/או לדרוש את תמורת העסקה בכל אמצעי תשלום אחר, לפי שיקול דעתה של החברה.
 8. המשתמש מאשר ומסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכד’. בכל מקרה תוגבל אחריותה של החברה  בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח ואשר התקבלו בפועל אצל החברה. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, או מיוחד שיגרם או שעלול להיגרם למשתמש על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – בכל עילת התביעה שיטען המשתמש לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 9. החברה תציג באתר פרטים כגון תיאור המוצר ו/או השירות, מחיר המוצר ו/או השירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר עם מוצריה ושירותיה וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין. לצורך קבלת פרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לחברה בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
 10. המשתמש מסכים, כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה או יגיע לידיו בתוך זמן סביר.
 11. החברה תהא רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדית, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת של מוצר מסויים או של כלל המוצרים המוצגים באתר.
 12. החברה תהא רשאית לעדכן בכל עת כל פרט ביחס לכל מכירה ו/או מוצר המתפרסם באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומייד עם עדכון הפרטים על ידי החברה יחשבו הפרטים המעודכנים כתנאים המחייבים את הצדדים.
 13. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בעמוד המכירה של המוצרים. החברה מתחייבת לספק רק מוצרים אשר תמורתם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
 14. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, אלא אם צוין אחרת באתר. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
 15. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל החברה תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
 16. התקנון של חברת הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו החברה מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה ו/או הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל משתמש. המשתמש מסכים, כי כל משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, החברה תהיה רשאית למסור את המוצר אל סניף הדואר הקרוב ליישוב , במקרה כזה תימסר הודעה על כך בבית הלקוח.
 17. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 18. בעת אספקת המוצר, רשאים החברה ו/או מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
 19. המשתמש מסכים , כי מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, יחשב כמקום מושבה של החברה,  גם במקרה בו בחר הלקוח אשר רכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.
 20. המשתמש מצהיר, כי בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לרבות עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו למשתמש ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על המשתמש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחברה, כל זאת על חשבונו.
 21. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 22. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שייתכנו טעויות באתר, בכל במקרה בו נפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, לא תהא החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנבע מהטעות.
 23. החברה תהא רשאית לבטל כל עסקה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מועד שהוא ולרבות במידה ויתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו.
 24. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור.
 25. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים באתר יובילו את המשתמש לדף אינטרנט פעיל ומעודכן.
 26. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר ,תהא עילת התביעה אשר תהא, כל זאת לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.  אחריותה החברה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח ששולם לידי החברה בלבד.
 27. החברה לא תהא אחראית לשימוש ו/או לתוצאות השימוש במוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על המשתמש בלבד. כמו כן, המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, הכל בהתאם לתנאי השימוש ולהוראות היצרכן ו/או המשווק.
 28. מבלי לגרוע מתנאי התקנון מצהיר הגולש שידוע לו שהאתר מפעיל תנאי מדיניות ביטולים, לפי הכללים הקבועים בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ובתקנות ביטול עסקה שבתקנות הגנת הצרכן, התשע”א-2010.
 29. החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי שימוש ותקנון ו/או מדיניות הפרטיות,או מכל סיבה סבירה אחרת. חסימת שירותים על ידי החברה יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באתר.
 30. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באתר, החל מרגע הידוע של החברה את המשתמש.
 31. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור במסמך זה.
 32. החברה ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים ו/או הגולשים מרגע פרסומו באתר ולא יהיו למשתמש כל טענה בגין כך.
 33. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתנאי השימוש, התקנון ומדיניות הפרטיות.

 

קניין רוחני

 1. כלל זכויות הקניין הרוחני באתר מכל סוג ומין, בין אם זכויות רשומות ובין אם זכויות שטרם נרשמו, לרבות שם הדומיין, הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, לוגו, קבצים גרפיים, מידע טכני, אופן עיצובו של האתר הינן רכושה הבלעדי של חברת גולדן שייב בע”מ ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה זיכיון לשימוש בקניין הרוחני, הכל בהתאם להסכמים בין חברת גולדן שייב בע”מ לצדדים שלישיים ובכפוף לכל דין. בתוך כך, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לערוך ו/או להפיץ ו/או לפרסם בכל דרך או צורה במידע כלשהו מהאתר אלא אם ניתנה הסכמה בכתב ומראש על ידי חברת גולדן שייב בע”מ.
 3. המשתמש מתחייב כי לא יתן יד לפירסום ברבים של המידע, לרבות כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. בנוסף, מתחייב המשתמש כי לא יתן יד, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 4. המשתמש מודע כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת חברת גולדן שייב בע”מ מראש ובכתב.
 5. הסכמת המשתמש ו/או הגולש לשימוש הגון באתר, כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט ללא הסכמה מפורשת ובכתב מעת חברת גולדן שייב בע”מ. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל מהאתר ולא לעשות כל שימוש היכול להביא לידו רווח כספי, מכתובת מייל שפורסמה באתר.
 6. כל אתר בו יפורסם תוכן מאתר זה, על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייב לקבל הסכמת חברת גולדן שייב בע”מ מראש ובכתב בלבד ובכל מקרה, כברירת מחדל, יהיו כפופים להוראות תקנון ו/או תנאי שימוש ו/או מדיניות הפרטיות של האתר.
 7. המשתמש ו/או מי מטעמו לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע שלא בהסכמת מפעילת האתר, מראש ובכתב.
 8. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעיים הזמינים לרשותו לצורך שמירה על המידע וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או זליגתו ו/או הגעתו לידי כל גורם אחר, בין אם פרטי ובין אם מסחרי, בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה.
 9. חברת גולדן שייב בע”מ רשאית לאפשר למשתמש להשתתף בפורומים אותם היא רשאית להעלות לאתר, בנושאים שונים, כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת גולדן שייב בע”מ וכפי שתקבע מעת לעת על ידי חברת גולדן שייב בע”מ (להלן- “הפורומים”) ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- “ההודעות”).
 10. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו באתר, בפרומים השונים, לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים או העלול להפר צווים שיפוטיים ו/או העלול לפגוע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, או כל דין אחר של מדינת ישראל או של כל מדינה אחרת.
 11. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין חברת גולדן שייב בע”מ לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת חברת גולדן שייב בע”מ, מראש ובכתב.
 12. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל חסרון כיס שיגרם לה לאור הליכים משפטיים שיפתח נגדה ובכל מקרה בו תאלץ החברה להסתייע בשירותים משפטיים לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש ו/או לאור פנייתו לערכאות, יפצה המשתמש את החברה בסך מוסכם של 200,000 ש”ח בתוך 10 ימים ממועד פניותו לערכאות וללא קשר לתוצאות ההליך אשר לשמו פנה לערכאות. חובתו של המשתמש לשאת בעלויות המשפטיות של החברה כאמור יבוא בכל מקרה בנוסף לכל סעד אחר שיעמוד לרשות החברה ובכל מקרה מבלי לגרוע מאיזה מזכויות החברה כאמור בתקנון זה.
 13. המשתמש מצהיר, כי רק האמור תנאי השימוש, התקנון לעיל וכן במדיניות הפרטיות של האתר, יחייב את הצדדים וכי השימוש באתר מותנה בהסכמתו דלעיל.

 

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל ו/או קריאה לפעולה מכל שסוג ומין. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

תפריט
0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות
  ×

  שלום!

  לחץ על נציגינו למטה כדי לשוחח בצ'אט ב- WhatsApp או התקשרו לטלפון 054-943-1073

  ×